loader image

גני טל בני ברק

גני טל בני ברק

במקום משכנו של פרדס ברמן המיתולוגי, הקמנו 12 בניינים בני שמונה קומות כל אחד וכ-190 יחידות דיור, על שטח כולל של 25 אלף מ"ר. הפרויקט כולל 750 מ"ר של מסחר ובמרכזו פארק ירוק עם גינות שעשועים.

רחוב חזון אי"ש - גרוסברד

מספר בניניים: 12

מספר קומות: 8

מספר יח"ד: 192

מאוכלס

אדריכל: עדן בר

גלריה